Hmoob

Ntau Yam Peev Txheej Ntxiv

Koj puas yog neeg ua liaj ua teb uas tab tom nrhiav xov xwm hais txog kev ua qoob nrog xyoob ntoo?

Kev ua qoob nrog xyoob ntoo yog ib hom kab ke sijhawm sim ntawm kev ua qoob loo nrog xyoob ntoo. Txawm yuav nyob qhov twg los xij uas koj nyob rau koj txoj hau kev mus rau kev ua qoob nrog xyoo ntoo, Koom Haum Tiaj Nyom (Savanna Institute) nyob rawv ntawm no pab. Peb yog ib lub koom haum tsis muaj tsam ntxiv nyob rau hauv Plawv Sab Hnub Poob Tebchaws Meskas uas muab peev txheej kev kawm pub dawb rau kev nqis tes ua ntawm kev ua qoob nrog xyoob ntoo, xws li tshav zaub xyaw hav zoov lossis kev cog qoob quas kab ntoo. Peb kuj tseem muab lus qhia rau tus cog qoob thiab cov peev txheej muag khoom kom muaj tsam ntxiv, cov qoob uas muaj hnub nyoog ntev xws li txiv elderberry thiab txiv currant.

Tshawb nrhiav peb cov peev txheej txhawm rau pib kev ua qoob nrog xyoob ntoo

Rub Cov Duab Xov Xwm Tawm Los

Muaj ntau txoj hau kev los mus nqis tes ua qoob nrog xyoob ntoo, thiab cov hau kev no muaj txiaj ntsim thiab kev cov nyom sib txawv. Pib tshawb nrhiav cov kev nqis tes ua no thiab kawm txog qhov yuav ua li cas thiaj li siv tau los mus ua kom muaj nyiaj tau los ntau yam ntawm kev ua qoob loo, ua tau raws li cov hom phiaj kev txuag cia, txhim kho kev tuav dej cia, thiab tseem txhawb kom ua tau qoob ntau thiab.

Kawm paub ntxiv txog tsib yam kev nqis tes ua ntawm kev ua qoob nrog xyoob ntoo uas tseem ceeb: Ntoo Raws Ntug Dej, Kev Ua Qoob Hauv Hav Zoov, Kev Cog Qoob Quas Kab Ntoo, Tshav Zaub Xyaw Hav Zoov thiab Ntoo Thaiv Cua nyob rau cov duab xov xwm uas siv yooj yim no.

Txiv Elderberry Meskas: Ib Hom Qoob Hnub Nyoog Ntev Xeeb Txawm Nyob Rau Nruab Nrab Sab Hnub Poob

Tib neeg tau siv cov txiv elderberry ua khoom noj thiab tshuaj los tau ntau pua xyoo lawm. Kev xav tau cov khoom txiv elderberry nyob rau Tebchaws Meskas tsuas nce tshaj qhov tsim tau zuj zus ntxiv mus xwb vim cov neeg siv khoom pom tau hais tias cov khoom txiv elderberry yog lub hauv paus ntawm kev txhawb nqa kev tiv thaiv kab mob. Cov peev txheej saum phab no yog npaj siab los mus coj qhia txog puav leej cov neeg cog thiab cov neeg siv txiv elderberry tib sib yob rau yav tom ntej no hais txog hom qoob ntawm kev ua qoob nrog xyoob ntoo hnub nyoog ntev xeeb txawm uas cog lus tau no.

Ntawv Qhia Rau Neeg Siv Txiv Currant Dub

Kawm paub txog ntawm txiv superberry hauv daim ntawv uas luam tawm tau txhawm rau tseb rau sawv daws nyob rau ntawm koj lub khw noj mov, Neeg Cov Qoob Lub Khw lossis lag luam U-Pick.

Phau Ntawv Qhia Rau Tus Cog Txiv Currant Dub

Muaj vitamin thiab tshuaj tiv thaiv kab mob ntau, txuas ntxiv mus cov txiv currant dub yuav yog ib hom ntawm cov txiv berry uas zoo tshaj plaws rau kev noj qab haus huv ntawm tib neeg txhua yam. Ntxiv rau cov txiv, tseem muab cov nplooj txiv currant dub uas tsw tsw qab sau coj los ua tshuaj yej, tshuaj rau khoom noj kom qab thiab nyoj ua tshuaj kho mob. Hom qoob sawv ntsug uas cog yooj yim no yog ib hom ntawm ob peb hom txiv ntoo uas loj tau zoo hauv qhov chaw uas muaj duab ntxoo ib nrab, uas xam muaj hauv qab ntoo loj xws li txiv ntseej––ua rau nws yogi b hom qoob uas zoo tshaj plaws rau kab kev cog qoob xyaw hav zoov.

Kev Nyab Xeeb Ntawm Khoom Noj hauv Tshav Zaub Xyaw Hav Zoov

Kawm txog peb theem kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws mus rau kev txo nqis kom txo tau feem xyuam raws kev cai lijchoj rau cov qoob loo khoom noj hauv tshav zaub xyaw hav zoov, ib hom kab ke kev ua qoob nrog xyoob ntoo uas cov neeg ua qoob loo tso tsiaj nyeg nyob nrog ntoo thiab khoom noj rau tsiaj. Cov lus qhia no xam muaj cov kauj ruam kev nqis tes ua txhawm rau kev ua tiav raws cai ntawm kev nyab xeeb khoom noj thiab cov piv txwv ntawm qhov yuav muab cov kev cai hais txog kev nyab xeeb khoom noj siv li cas rau cov av qoob loo uas nqis tes ua tshav zaub xyaw hav zoov.

Npaj txhij rau qee yam kev cob qhia saum av qoob loo?

Kawm paub ntau ntxiv txog ntawm peb lub Phiajxwm Kev Xyaum Ua Haujlwm

Txhua lub caij ntuj sov Koom Haum Tiaj Nyom yeej khiav txoj haujlwm ntawm lub phiajxwm kev xyaum ua haujlwm ntawm kev ua qoob nrog xyoob ntoo hauv daim av qoob loo. Lub phiajxwm no yuav piv cov neeg ua qoob loo pib tshiab nrog cov neeg ua qoob nrog xyoo ntoo uas tau ua ntau los lawm ntev txog 10 lub lim tiam ntawm kev cob qhia ntawm tes thiab kev soj ntsuam. Cov neeg koom rau lub phiajxwm kuj tseem koom rau ib qhov kev kawm hauv online thiab ncig mus rau cov av ua qoob ua pab pawg txhawm rau tsim lawv qhov kev koom tes thiab txais kev paub txog ntau yam kev nqis tes ua txog kev ua qoob nrog xyoob ntoo uas tshwm muaj nyob thoob Nruab Nrab Sab Hnub Poob.in situ.

Black Locusts at 4H Farm

Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Qoob Loo hauv Tebchaws Meskas

Kev Pabcuam Txog Kev Txuag Cia Ntawm Peev Txheej Xeeb Txawm (NRCS)

NRCS muab kev pab fab nyiaj txiag thiab kev kws rau cov neeg ua qoob loo thiab cov neeg yug tsiaj hauv Tebchaws Meskas txhawm kom muaj kev txuag cia rau npoo av raws kev txaus siab, tsis yog pab rau txhua yam puag ncig xwb tab sis tseem pab tau kev ua qoob loo tib yam nkaus thiab.