cover of hazelnut IIP report

Txiv Elderberry Meskas: Ib Hom Qoob Hnub Nyoog Ntev Xeeb Txawm Nyob Rau Nruab Nrab Sab Hnub Poobfor the Midwestern US

Tib neeg tau siv cov txiv elderberry ua khoom noj thiab tshuaj los tau ntau pua xyoo lawm. Kev xav tau cov khoom txiv elderberry nyob rau Tebchaws Meskas tsuas nce tshaj qhov tsim tau zuj zus ntxiv mus xwb vim cov neeg siv khoom pom tau hais tias cov khoom txiv elderberry yog lub hauv paus ntawm kev txhawb nqa kev tiv thaiv kab mob. Cov peev txheej saum phab no yog npaj siab los mus coj qhia txog puav leej cov neeg cog thiab cov neeg siv txiv elderberry tib sib yob rau yav tom ntej no hais txog hom qoob ntawm kev ua qoob nrog xyoob ntoo hnub nyoog ntev xeeb txawm uas cog lus tau no.

RUB COV LUS QHIA TAWM LOS