cover of hazelnut IIP report

Kev Nyab Xeeb Ntawm Khoom Noj hauv Tshav Zaub Xyaw Hav Zoov

Kawm txog peb theem kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws mus rau kev txo nqis kom txo tau feem xyuam raws kev cai lijchoj rau cov qoob loo khoom noj hauv tshav zaub xyaw hav zoov, ib hom kab ke kev ua qoob nrog xyoob ntoo uas cov neeg ua qoob loo tso tsiaj nyeg nyob nrog ntoo thiab khoom noj rau tsiaj. Cov lus qhia no xam muaj cov kauj ruam kev nqis tes ua txhawm rau kev ua tiav raws cai ntawm kev nyab xeeb khoom noj thiab cov piv txwv ntawm qhov yuav muab cov kev cai hais txog kev nyab xeeb khoom noj siv li cas rau cov av qoob loo uas nqis tes ua tshav zaub xyaw hav zoov.

RUB COV LUS QHIA TAWM LOS