Publications
Understanding Agroforestry Infosheets – Hmong

Rub Cov Duab Xov Xwm Tawm Los

Kawm paub ntxiv txog tsib yam kev nqis tes ua ntawm kev ua qoob nrog xyoob ntoo uas tseem ceeb: Ntoo Raws Ntug Dej, Kev Ua Qoob Hauv Hav Zoov, Kev Cog Qoob Quas Kab Ntoo, Tshav Zaub Xyaw Hav Zoov thiab Ntoo Thaiv Cua nyob rau cov duab xov xwm uas siv yooj yim no.

  • Kev Cog Qoob Quas Kab
  • Ntoo Thaiv Cua
  • Cov Kab Ntoo Raws Ntug Dej
  • Tshav Zaub Xyaw Hav Zoov
  • Kev Ua Qoob Loo Hauv Hav Zoov

Browse Similar Publications

Research and Publications

Thinking about a new perennial crop? Our grower guides and investment reports can help you plan food and farm systems that include trees.

Savanna Institute Logo